Lejongårdar Stödboende
Lejongårdar har en väl utvecklad stödboendeverksamhet. Våra stödboenden är belägna i Skåne.
Vårt huvudmål är att fungera som stöd för våra klienter så de kan leva ett självständigt liv med en väl fungerande vardag.

En del av våra stödjande insatser:

 • MI- Motiverande samtal
 • ADL- träning
 • Stöd i vardagen
 • Social träning
 • Stöd i integration
 • Stöd till sysselsättning/praktik
 • Anhörigstöd
 • Stöd vid myndighetskontakt
 • Läkar- och tandvårdskontakter
 • Drogtest
Stödboendeverksamheten

Lejongårdars Stödboende riktar sig till personer som har fyllt 16 år och vi har ingen övre åldersgräns. Vi hjälper personer..

 • med psykosocial problematik
 • med psykisk ohälsa
 • med funktionshinder
 • som ska slussas ut från genomförda behandlingar
 • som ska integreras i det svenska samhället
 • med skyddsbehov

Vårt stödboende ger klienten stöd i att hantera sin vardag och möjlighet till att leva ett självständigt liv. Stödboende ges i en lägenhet i Lejongårdars regi och vår målsättning är att klienten ska ha möjlighet till eget boende, i egen eller Lejongårdars regi.

 

Stöd i hela processen
Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap så att man har möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna sig delaktig i samhället.

Lejongårdar Stödboende ger stöd i hela processen, och vi vänder oss även till nyanlända som behöver stödboende med fortsatta insatser under integrationen in i det svenska samhället.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Boendestöd individanpassas efter varje klients behov, och innefattar ADL-träning, ekonomi och hälsa, myndighetskontakter samt sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och relationer.

Stöd i boendet

De stödjande insatserna utformas efter varje klients behov, med målet att klienten ska ha en väl fungerande vardag och ingå i ett socialt sammanhang. Vi arbetar därför med att hitta enkla, praktiska och individuellt anpassade vardagslösningar för att hjälpa varje klient till ökad livskvalitet – dygnet runt, året runt.